Make your own free website on Tripod.com

 

Okinawan Shorin Ryu Karate-do Lineage

 

Instructors of Kyan Chotoku

Matsumura Sokon 1809 -1901 

Katas:  Seisan & Gojushiho

 

Matsumora Kosaku 1829 - 1898

Kata:  Chinto

 

Oyadamari Koken 1831 - 1905

Kata:  Passai

 

Maeda Pechin

Kata:  Wansu

 

Yara Pechin

Kata:  Kusanku


Tokumine Pechin

Kata:  Tokumine no Kun


Instructor of Shimakukuro Zenryo
- Sukunaihayshi Shorin Ryu
Master Kyan Chotoku

Kata:  Seisan, Gojushiho, Chinto, Passai, Wansu, Kusanku, Tokumine no Kun, and Ananku


Instructors of Soke Sakimukai- Sukunaihayshi Shorin Ryu
Master Shimabukuro Zenryo
Shihan Shimabukuro Zenji

Iwa Dojo 
Member of Soke Sakimukai Chintokan Karate Do 1984 to 1994
Member of Zentokukai March 2003 to January 2010
Member of So Budo Kai Martial Arts July 2010 to Present